Interessant Informatiounen

Interessant Informatiounen

Application DIMMI  

 

Ab dem Schouljoer 2021/2022 benotzen mir d'Applicatioun "Dimmi" als Haaptkommunikatiounsmëttel tëscht den Elteren an dem SEA.

Journal de bord - Maison Relais Précoce

 

Journal de bord - Maison Relais Spillschoul

 

Journal de bord - Maison Relais Primaire

 

Hei fannt dir flott Aktivitéiten déi eis Educateuren mat den Kanner machen.

Enfance - Jeunesse

 

De Portail fir non-formell Edukatioun.