Bëschwoch

Wei all Joërs bidde mir de Kanner während der Summervakanz flott Aktivitéiten un am Bësch. Dësst Joer sinn mir zu Kielen "um Léck".
Aussi en 2022 nous allons passer des semaines de l'été en forêt - cette année nous serons "um Léck" à Kehlen

Hei Datumer vun der Bëschwoch vun deenen verschiddenen Gruppen:
voici les dates pour les différents groupes:

Cycle 1:      16.08.22-19.08.22
Cycle 2:       01.08.22-05.08.22
Cycle 3&4:   08.08.22-12.08.22

Détailer kommen mam Aktivitéitsplang no
Les détails vont suivre avec les plans d'activités